Elektronické faktúry

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
Overenie vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronických faktúr vydaných systémom TIS môžete urobiť na tejto stránke.
Pre overenie platnosti, vierohodnoti a nepozmenenia elektronickej faktúry vyberte na vašom počítači súbor, v ktorom je elektronická faktúra