Výrobné tolerancie

Výrobné tolerancie prírezov a výrobkov

Dosky

Polotovary pre rezanie prírezov k nám prichádzajú od rôznych dodávateľov.
Časť dodávateľov dodáva dosky s hrúbkami s využitím tolerančného poľa len v kladnej časti, teda skutočná hrúbka dosky je vždy väčšia než je hrúbka udávaná v popise prírezu. Takto sú dodávané dosky z materiálov PA6, PA66, PA6G, PA6G+olej, POM, PET, PEEK, PTFE, niektoré dosky PE ...
Časť dodávateľov dodáva dosky s hrúbkami s využitím kladnej aj zápornej časti tolerančného poľa, teda skutočná hrúbka dosky môže byť aj menšia, než je hrúbka udávaná v popise prírezu. Takto sú dodávané niektoré dosky z materiálu PE ...
 

Prírezy

Pri rezaní prírezu ohraňovacou pílou hrúbka dosky zostáva neupravená - teda v tolerancii polotovaru - dosky.
Rezanie sa snažíme robiť v toleranciách podľa DIN - ISO 2768 v, avšak s tým rozdielom, že nevyužívame záporné tolerančné pásmo. Je to preto, aby si zákazník mohol z prírezu vyrobiť potrebný výrobok, keďže nám nie je známe, aké prídavky na opracovanie si do objednávky prirátal.
Ak je materiál požadovaného prírezu málo obrátkový a je ho potrebné len malé množstvo, kupujeme hotový prírez od dodávateľa zo zahraničia. Prírez potom príde v tolerancii dodávateľa, a to podľa technológie rezania, ktorú ten-ktorý dodávateľ používa. Bez ďalšieho opracovania v TechPlasty s.r.o. je takýto prírez dodaný zákazníkovi.
Ak zákazník požaduje úzke tolerančné pásmo niektorých rozmerov - uvedie túto skutočnosť do objednávky. Z prírezu sa tak stane výrobok, ktorý prechádza vhodnými technológiami (napr. frézovanie) tak, aby bola požadovaná presnosť dosiahnutá, avšak cena výrobku tento výrobný proces zohľadní.
V súvislosti s týmito skutočnosťami prosíme zákazníkov o uvádzanie v objednávkach požadovaných tolerancii pre prirezy, pri ktorých požadujú vyššiu presnosť a taktiež požadujú opracovanie na túto presnosť vo firme TechPlasty. Inak sú prírezy dodané v presnosti uvedenej vyššie.
 

Výrobky z technických plastov

Pri dodávkach hotových výrobkov vyrábame v toleranciách podľa DIN - ISO 2768 m. Pri výrobe z niektorých rozmerovo stálych druhov plastov (PA66+GF30, PEEK, PTFE+sklo,...) je možné v mimoriadnych odôvodnených prípadoch, po dohode, vyrobiť niektorý z rozmerov aj presnejšie.
Pre zníženie ceny jednotlivých výrobkov, pokým nie je vo výkrese zákazníka uvedené inak, zachovávame v príslušnom rozmere hotového výrobku výrobnú toleranciu použitého polotovaru – viď. odsek o prírezoch.
Plast akéhokoľvek druhu je vždy špecifický materiál s výrazne odlišnými vlastnosťami (tvarová stálosť, teplotná rozťažnosť...) oproti kovovým materiálom a vyžaduje rozdielny prístup už pri tvorbe konštrukčnej dokumentácie.
V súvislosti s týmito skutočnosťami žiadame zákazníkov o uvádzanie vo výkresoch či náčrtoch tých požadovaných tolerancii výrobkov, ktoré sú pre správnu funkciu dôležité. Vždy je potrebné zvažovať kompromis medzi správnou funkciou a cenou výrobku. Odporúčame konzultovať pri návrhu súčiastok pracovníkov firmy TechPlasty pre dosiahnutie optima presnosti a ceny.
 

Informácia o všeobecných vlastnostiach plastov

Nami dodávané plasty sú technické, zväčša nie pohľadové a zväčša nemajú nijakú ochranu proti poškrabaniu, či ušpineniu. Svojimi fyzikálnymi vlastnosťami aj pôsobením okolitého prostredia pri doprave, manipulácii a skladovaní sú náchylné k nežiadúcej strate kvality v takomto zmysle jej posudzovania. Snažíme sa minimalizovať hlavné faktory vplývajúce na možné poškodenia pri doprave, manipulácii a skladovaní. Týmito faktormi sú :

1. Plasty sa pri nízkych teplotách stávajú krehkými a tvrdšími, menej húževnatými a citlivými na nárazy. Plasty za studena by sa mali manipulovať opatrne, bez rázov.

2. Vlastnosti plastov sa môžu meniť v dôsledku poveternostných vplyvov. Trpia pôsobením slnečného žiarenia, atmosférického kyslíka a vlhkosti. Ak sú vystavené slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo nerovnomernému ohrevu, existuje nebezpečenstvo trvalej deformácie rozťažnosťou alebo uvoľneným vnútorným zvyškovým napätím. Plasty by preto nemali byť skladované vonku alebo v nevhodných priestoroch.

3. Plasty majú povrchy citlivé na poškriabanie a ušpinenie. Ostré hrany na policiach, výstupky na paletách, nečistoty na strojoch pri obrábaní alebo medzi uloženými výrobkami, môžu spôsobiť drobné škrabance. Pri preprave a skladovaní plastov je potrebné postupovať opatrne a starostlivo.

4. Nie všetky plasty sú odolné voči vode, chemikáliam, rozpúšťadlám, olejom alebo tukom. Preto sa látky, ktoré môžu znečistiť alebo poškodiť plasty, musia uchovávať mimo výrobkov.

5. Plasty podliehajú zmenám rozmerov, ak sú ovplyvnené teplotou. Kontrolu rozmerov je možné vykonať len ak sú výrobky pri "izbovej teplote" (≈ +23 ° C). Kontrolované výrobky sa musia pred kontrolou rozmerov stabilizovať na túto teplotu.

6. Z dôvodu výrobného procesu môžu plasty a hotové výrobky z nich vyrobené mať v sebe zvyškové vnútorné napätie. To má tendenciu uvoľňovať sa pri skladovaní a pri vystavení teplotným účinkom a vlhkosti. Tieto procesy sú zvyčajne sprevádzané zmenami rozmerov a tvarov, teda deformáciami.

Napriek našej snahe eliminovať nepriaznivé faktory, sú prehnutia, ušpinenia či drobné škrabance na plastových polotovaroch bežným javom. Na tieto skutočnosti prihliadame pri riešení prípadných reklamácii tohoto typu. Často ani naši dodávatelia resp. výrobcovia čistotu, nepoškrabanosť či primeraný priehyb negarantujú. Rovnako nepoznáme podmienky prepravy a skladovania u zákazníka. Stáva sa, že ani pri výmene tovaru za nový by sme nevedeli zaručiť, že nebude prehnutý, ušpinený alebo jemne poškrabaný. Žiadame zákazníkov o oboznámenie sa a akceptovanie týchto skutočností.