Výrobné tolerancie

Výrobné tolerancie prírezov a výrobkov

Dosky

Polotovary pre rezanie prírezov k nám prichádzajú od rôznych dodávateľov.
Časť dodávateľov dodáva dosky s hrúbkami s využitím tolerančného poľa len v kladnej časti, teda skutočná hrúbka dosky je vždy väčšia než je hrúbka udávaná v popise prírezu. Takto sú dodávané dosky z materiálov PA6, PA66, PA6G, PA6G+olej, POM, PET, PEEK, PTFE, niektoré dosky PE ...
Časť dodávateľov dodáva dosky s hrúbkami s využitím kladnej aj zápornej časti tolerančného poľa, teda skutočná hrúbka dosky môže byť aj menšia, než je hrúbka udávaná v popise prírezu. Takto sú dodávané niektoré dosky z materiálu PE ...
 

Prírezy

Pri rezaní prírezu ohraňovacou pílou hrúbka dosky zostáva neupravená - teda v tolerancii polotovaru - dosky.
Rezanie sa snažíme robiť v toleranciách podľa DIN - ISO 2768 v, avšak s tým rozdielom, že nevyužívame záporné tolerančné pásmo. Je to preto, aby si zákazník mohol z prírezu vyrobiť potrebný výrobok, keďže nám nie je známe, aké prídavky na opracovanie si do objednávky prirátal.
Ak je materiál požadovaného prírezu málo obrátkový a je ho potrebné len malé množstvo, kupujeme hotový prírez od dodávateľa zo zahraničia. Prírez potom príde v tolerancii dodávateľa, a to podľa technológie rezania, ktorú ten-ktorý dodávateľ používa. Bez ďalšieho opracovania v TechPlasty s.r.o. je takýto prírez dodaný zákazníkovi.
Ak zákazník požaduje úzke tolerančné pásmo niektorých rozmerov - uvedie túto skutočnosť do objednávky. Z prírezu sa tak stane výrobok, ktorý prechádza vhodnými technológiami (napr. frézovanie) tak, aby bola požadovaná presnosť dosiahnutá, avšak cena výrobku tento výrobný proces zohľadní.
V súvislosti s týmito skutočnosťami prosíme zákazníkov o uvádzanie v objednávkach požadovaných tolerancii pre prirezy, pri ktorých požadujú vyššiu presnosť a taktiež požadujú opracovanie na túto presnosť vo firme TechPlasty. Inak sú prírezy dodané v presnosti uvedenej vyššie.
 

Výrobky z technických plastov

Pri dodávkach hotových výrobkov vyrábame v toleranciách podľa DIN - ISO 2768 m. Pri výrobe z niektorých rozmerovo stálych druhov plastov (PA66+GF30, PEEK, PTFE+sklo,...) je možné v mimoriadnych odôvodnených prípadoch, po dohode, vyrobiť niektorý z rozmerov aj presnejšie.
Pre zníženie ceny jednotlivých výrobkov, pokým nie je vo výkrese zákazníka uvedené inak, zachovávame v príslušnom rozmere hotového výrobku výrobnú toleranciu použitého polotovaru – viď. odsek o prírezoch.
Plast akéhokoľvek druhu je vždy špecifický materiál s výrazne odlišnými vlastnosťami (tvarová stálosť, teplotná rozťažnosť...) oproti kovovým materiálom a vyžaduje rozdielny prístup už pri tvorbe konštrukčnej dokumentácie.
V súvislosti s týmito skutočnosťami žiadame zákazníkov o uvádzanie vo výkresoch či náčrtoch tých požadovaných tolerancii výrobkov, ktoré sú pre správnu funkciu dôležité. Vždy je potrebné zvažovať kompromis medzi správnou funkciou a cenou výrobku. Odporúčame konzultovať pri návrhu súčiastok pracovníkov firmy TechPlasty pre dosiahnutie optima presnosti a ceny.